2020 оны 2-р сарын 23-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 2-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 3 3 - 3 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 4 4 - 4 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 604.75 - 25.535 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 17538 604.758 13909.434 612.828 14696.87 787.436
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 14314 493.586 11352.478 508.808 12223.457 870.979
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 3224 111.172 2556.956 104.02 2473.413 -83.543
ДХЦЭХ
%
% 18.38% 18.38% 18.38% 16.97% 16.83% 1.55
Технологийн хэрэгцээний ус тн 91900 3168.96 72886.08 3325 75471 2584.92
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 14220

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 19463.77

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 2-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 35000 1207 27761 2058.4 28733.2
Нүүрсний зарцуулалт тн 35942.745 1239.405 28506.315 978 23489.43
Гадагшаа гарсан нүүрс тн 0.43