2020 оны 2-р сарын 22-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 2-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 3 3 - 3 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 4 4 - 4 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 604.75 - 25.07 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 17538 604.758 13304.676 601.758 14084.042 779.366
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 14314 493.586 10858.892 497.141 11714.649 855.757
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 3224 111.172 2445.784 104.617 2369.393 -76.391
ДХЦЭХ
%
% 18.38% 18.38% 18.38% 17.39% 16.82% 1.56
Технологийн хэрэгцээний ус тн 91900 3168.96 69717.12 2886 72146 2428.88
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 14220

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 18383.37

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 2-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 35000 1207 26554 928.2 26674.8
Нүүрсний зарцуулалт тн 35942.745 1239.405 27266.91 989 22511.43
Гадагшаа гарсан нүүрс тн 0.43