2020 оны 2-р сарын 21-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 2-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 3 3 - 3 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 4 4 - 4 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 604.75 - 25.602 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 17538 604.758 12699.918 614.448 13482.284 782.366
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 14314 493.586 10365.306 506.383 11217.508 852.202
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 3224 111.172 2334.612 108.065 2264.776 -69.836
ДХЦЭХ
%
% 18.38% 18.38% 18.38% 17.59% 16.8% 1.58
Технологийн хэрэгцээний ус тн 91900 3168.96 66548.16 3123 69260 2711.84
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 14220

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 18444.17

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 2-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 35000 1207 25347 1255.9 25746.6
Нүүрсний зарцуулалт тн 35942.745 1239.405 26027.505 995 21522.43
Гадагшаа гарсан нүүрс тн 0.43