2020 оны 2-р сарын 20-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 2-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 3 3 - 3 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 4 4 - 4 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 604.75 - 25.56 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 17538 604.758 12095.16 613.386 12867.836 772.676
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 14314 493.586 9871.72 508.098 10711.125 839.405
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 3224 111.172 2223.44 105.288 2156.711 -66.729
ДХЦЭХ
%
% 18.38% 18.38% 18.38% 17.17% 16.76% 1.62
Технологийн хэрэгцээний ус тн 91900 3168.96 63379.2 3511 66137 2757.8
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 14220

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 18183.27

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 2-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 35000 1207 24140 133.6 24490.7
Нүүрсний зарцуулалт тн 35942.745 1239.405 24788.1 989 20527.43
Гадагшаа гарсан нүүрс тн 0.43