2020 оны 2-р сарын 19-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 2-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 3 3 - 3 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 4 4 - 4 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 604.75 - 27.311 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 17538 604.758 11490.402 655.47 12254.45 764.048
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 14314 493.586 9378.134 547.703 10203.027 824.893
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 3224 111.172 2112.268 107.767 2051.423 -60.845
ДХЦЭХ
%
% 18.38% 18.38% 18.38% 16.44% 16.74% 1.64
Технологийн хэрэгцээний ус тн 91900 3168.96 60210.24 3217 62626 2415.76
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 14220

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 19038.67

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 2-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 35000 1207 22933 330 24357.1
Нүүрсний зарцуулалт тн 35942.745 1239.405 23548.695 990 19538.43
Гадагшаа гарсан нүүрс тн 0.43