2020 оны 2-р сарын 18-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 2-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 3 3 - 3 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 4 4 - 4 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 604.75 - 26.75 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 17538 604.758 10885.644 641.952 11598.98 713.336
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 14314 493.586 8884.548 532.968 9655.324 770.776
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 3224 111.172 2001.096 108.984 1943.656 -57.44
ДХЦЭХ
%
% 18.38% 18.38% 18.38% 16.98% 16.76% 1.62
Технологийн хэрэгцээний ус тн 91900 3168.96 57041.28 3266 59409 2367.72
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 14220

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 19698.67

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 2-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 35000 1207 21726 1710.6 24027.1
Нүүрсний зарцуулалт тн 35942.745 1239.405 22309.29 988 18548.43
Гадагшаа гарсан нүүрс тн 0.43