2020 оны 2-р сарын 17-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 2-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 3 3 - 3 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 4 4 - 4 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 604.75 - 27.006 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 17538 604.758 10280.886 648.144 10957.028 676.142
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 14314 493.586 8390.962 540.901 9122.356 731.394
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 3224 111.172 1889.924 107.243 1834.672 -55.252
ДХЦЭХ
%
% 18.38% 18.38% 18.38% 16.55% 16.74% 1.64
Технологийн хэрэгцээний ус тн 91900 3168.96 53872.32 3400 56143 2270.68
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 14220

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 18976.07

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 2-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 35000 1207 20519 994.5 22316.5
Нүүрсний зарцуулалт тн 35942.745 1239.405 21069.885 987 17560.43
Гадагшаа гарсан нүүрс тн 0.43