2020 оны 2-р сарын 16-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 2-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 3 3 - 3 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 4 4 - 4 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 604.75 - 27.45 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 17538 604.758 9676.128 658.872 10308.884 632.756
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 14314 493.586 7897.376 547.684 8581.455 684.079
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 3224 111.172 1778.752 111.188 1727.429 -51.323
ДХЦЭХ
%
% 18.38% 18.38% 18.38% 16.88% 16.76% 1.62
Технологийн хэрэгцээний ус тн 91900 3168.96 50703.36 3003 52743 2039.64
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 14220

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 18968.57

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 2-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 35000 1207 19312 1523.1 21322
Нүүрсний зарцуулалт тн 35942.745 1239.405 19830.48 989 16573.43
Гадагшаа гарсан нүүрс тн 0.43