2020 оны 2-р сарын 15-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 2-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 3 3 - 3 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 4 4 - 4 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 604.75 - 26.866 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 17538 604.758 9071.37 644.778 9650.012 578.642
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 14314 493.586 7403.79 537.799 8033.771 629.981
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 3224 111.172 1667.58 106.979 1616.241 -51.339
ДХЦЭХ
%
% 18.38% 18.38% 18.38% 16.59% 16.75% 1.63
Технологийн хэрэгцээний ус тн 91900 3168.96 47534.4 2617 49740 2205.6
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 14220

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 18434.47

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 2-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 35000 1207 18105 1334 19798.9
Нүүрсний зарцуулалт тн 35942.745 1239.405 18591.075 985 15584.43
Гадагшаа гарсан нүүрс тн 0.43