2020 оны 2-р сарын 14-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 2-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 3 3 - 3 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 4 4 - 4 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 604.75 - 26.75 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 17538 604.758 8466.612 641.97 9005.234 538.622
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 14314 493.586 6910.204 533.92 7495.972 585.768
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 3224 111.172 1556.408 108.05 1509.262 -47.146
ДХЦЭХ
%
% 18.38% 18.38% 18.38% 16.83% 16.76% 1.62
Технологийн хэрэгцээний ус тн 91900 3168.96 44365.44 2847 47123 2757.56
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 14220

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 18085.47

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 2-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 35000 1207 16898 996.2 18464.9
Нүүрсний зарцуулалт тн 35942.745 1239.405 17351.67 984 14599.43
Гадагшаа гарсан нүүрс тн 0.43