2020 оны 2-р сарын 13-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 2-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 3 3 - 3 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 4 4 - 4 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 604.75 - 26.759 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 17538 604.758 7861.854 642.204 8363.264 501.41
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 14314 493.586 6416.618 531.065 6962.052 545.434
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 3224 111.172 1445.236 111.139 1401.212 -44.024
ДХЦЭХ
%
% 18.38% 18.38% 18.38% 17.31% 16.75% 1.63
Технологийн хэрэгцээний ус тн 91900 3168.96 41196.48 2842 44276 3079.52
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 14220

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 18073.27

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 2-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 35000 1207 15691 2642.4 17468.7
Нүүрсний зарцуулалт тн 35942.745 1239.405 16112.265 983 13615.43
Гадагшаа гарсан нүүрс тн 0.43