2020 оны 2-р сарын 12-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 2-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 3 3 - 3 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 4 4 - 4 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 604.75 - 26.88 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 17538 604.758 7257.096 645.03 7721.06 463.964
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 14314 493.586 5923.032 538.722 6430.987 507.955
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 3224 111.172 1334.064 106.308 1290.073 -43.991
ДХЦЭХ
%
% 18.38% 18.38% 18.38% 16.48% 16.71% 1.67
Технологийн хэрэгцээний ус тн 91900 3168.96 38027.52 3082 41434 3406.48
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 14220

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 16413.87

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 2-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 35000 1207 14484 2375.3 14826.3
Нүүрсний зарцуулалт тн 35942.745 1239.405 14872.86 985 12632.43
Гадагшаа гарсан нүүрс тн 0.43