2020 оны 2-р сарын 11-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 2-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 3 3 - 3 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 4 4 - 4 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 604.75 - 26.96 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 17538 604.758 6652.338 647.118 7076.03 423.692
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 14314 493.586 5429.446 538.113 5892.265 462.819
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 3224 111.172 1222.892 109.005 1183.765 -39.127
ДХЦЭХ
%
% 18.38% 18.38% 18.38% 16.84% 16.73% 1.65
Технологийн хэрэгцээний ус тн 91900 3168.96 34858.56 3232 38352 3493.44
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 14220

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 15023.57

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 2-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 35000 1207 13277 1648.7 12451
Нүүрсний зарцуулалт тн 35942.745 1239.405 13633.455 991 11647.43
Гадагшаа гарсан нүүрс тн 0.43