2020 оны 2-р сарын 10-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 2-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 3 3 - 3 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 4 4 - 4 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 604.75 - 26.87 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 17538 604.758 6047.58 644.922 6428.912 381.332
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 14314 493.586 4935.86 535.904 5354.152 418.292
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 3224 111.172 1111.72 109.018 1074.76 -36.96
ДХЦЭХ
%
% 18.38% 18.38% 18.38% 16.9% 16.72% 1.66
Технологийн хэрэгцээний ус тн 91900 3168.96 31689.6 3313 35120 3430.4
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 14220

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 14365.87

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 2-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 35000 1207 12070 1615.9 10802.3
Нүүрсний зарцуулалт тн 35942.745 1239.405 12394.05 987 10656.43
Гадагшаа гарсан нүүрс тн 0.43