2020 оны 2-р сарын 9-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 2-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 3 3 - 3 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 4 4 - 4 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 604.75 - 26.75 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 17538 604.758 5442.822 641.97 5783.99 341.168
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 14314 493.586 4442.274 536.919 4818.248 375.974
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 3224 111.172 1000.548 105.051 965.742 -34.806
ДХЦЭХ
%
% 18.38% 18.38% 18.38% 16.36% 16.7% 1.68
Технологийн хэрэгцээний ус тн 91900 3168.96 28520.64 3605 31807 3286.36
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 14220

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 13736.97

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 2-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 35000 1207 10863 2247.4 9186.4
Нүүрсний зарцуулалт тн 35942.745 1239.405 11154.645 995 9669.43
Гадагшаа гарсан нүүрс тн 0.43