2020 оны 2-р сарын 8-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 2-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 3 3 - 3 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 4 4 - 4 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 604.75 - 26.71 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 17538 604.758 4838.064 641.106 5142.02 303.956
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 14314 493.586 3948.688 533.29 4281.329 332.641
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 3224 111.172 889.376 107.816 860.691 -28.685
ДХЦЭХ
%
% 18.38% 18.38% 18.38% 16.82% 16.74% 1.64
Технологийн хэрэгцээний ус тн 91900 3168.96 25351.68 2864 28202 2850.32
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 14220

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 12484.57

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 2-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 35000 1207 9656 1193.4 6939
Нүүрсний зарцуулалт тн 35942.745 1239.405 9915.24 997 8674.43
Гадагшаа гарсан нүүрс тн 0.43