2020 оны 2-р сарын 7-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 2-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 3 3 - 3 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 4 4 - 4 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 604.75 - 26.79 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 17538 604.758 4233.306 642.978 4500.914 267.608
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 14314 493.586 3455.102 535.587 3748.039 292.937
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 3224 111.172 778.204 107.391 752.875 -25.329
ДХЦЭХ
%
% 18.38% 18.38% 18.38% 16.7% 16.73% 1.65
Технологийн хэрэгцээний ус тн 91900 3168.96 22182.72 3801 25338 3155.28
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 14220

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 12288.17

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 2-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 35000 1207 8449 396.6 5745.6
Нүүрсний зарцуулалт тн 35942.745 1239.405 8675.835 998 7677.43
Гадагшаа гарсан нүүрс тн 0.43