2020 оны 2-р сарын 6-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 2-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 3 3 - 3 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 4 4 - 4 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 604.75 - 2689 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 17538 604.758 3628.548 645.336 3857.936 229.388
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 14314 493.586 2961.516 535.815 3212.452 250.936
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 3224 111.172 667.032 109.521 645.484 -21.548
ДХЦЭХ
%
% 18.38% 18.38% 18.38% 16.97% 16.73% 1.65
Технологийн хэрэгцээний ус тн 91900 3168.96 19013.76 3306 21537 2523.24
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 14220

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 12889.57

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 2-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 35000 1207 7242 1322 5349
Нүүрсний зарцуулалт тн 35942.745 1239.405 7436.43 1001 6679.43
Гадагшаа гарсан нүүрс тн 0.43