2020 оны 2-р сарын 5-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 2-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 3 3 - 3 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 4 4 - 4 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 604.75 - 26.8 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 17538 604.758 3023.79 643.248 3212.6 188.81
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 14314 493.586 2467.93 534.447 2676.637 208.707
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 3224 111.172 555.86 108.801 535.963 -19.897
ДХЦЭХ
%
% 18.38% 18.38% 18.38% 16.91% 16.68% 1.7
Технологийн хэрэгцээний ус тн 91900 3168.96 15844.8 3287 18231 2386.2
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 14220

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 12568.57

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 2-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 35000 1207 6035 1116.9 4027
Нүүрсний зарцуулалт тн 35942.745 1239.405 6197.025 1076 5678.43
Гадагшаа гарсан нүүрс тн 0.43