2020 оны 2-р сарын 4-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 2-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 3 3 - 3 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 4 4 - 4 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 604.75 - 26.69 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 17538 604.758 2419.032 640.584 2569.352 150.32
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 14314 493.586 1974.344 534.43 2142.19 167.846
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 3224 111.172 444.688 106.154 427.162 -17.526
ДХЦЭХ
%
% 18.38% 18.38% 18.38% 16.57% 16.63% 1.75
Технологийн хэрэгцээний ус тн 91900 3168.96 12675.84 3421 14944 2268.16
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 14220

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 12527.67

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 2-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 35000 1207 4828 1120.3 2910.1
Нүүрсний зарцуулалт тн 35942.745 1239.405 4957.62 1113.43 4602.43
Гадагшаа гарсан нүүрс тн 0.43 0.43