2020 оны 2-р сарын 3-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 2-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 3 3 - 3 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 4 4 - 4 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 604.75 - 26.87 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 17538 604.758 1814.274 644.922 1928.768 114.494
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 14314 493.586 1480.758 535.685 1607.76 127.002
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 3224 111.172 333.516 109.237 321.008 -12.508
ДХЦЭХ
%
% 18.38% 18.38% 18.38% 16.94% 16.64% 1.74
Технологийн хэрэгцээний ус тн 91900 3168.96 9506.88 3459 11523 2016.12
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 14220

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 12520.8

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 2-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 35000 1207 3621 1723.8 1789.8
Нүүрсний зарцуулалт тн 35942.745 1239.405 3718.215 1127 3489
Гадагшаа гарсан нүүрс тн