2020 оны 2-р сарын 2-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 2-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 3 3 - 3 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 4 4 - 4 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 604.75 - 26.75 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 17538 604.758 1209.516 641.93 1283.846 74.33
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 14314 493.586 987.172 536.866 1072.075 84.903
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 3224 111.172 222.344 105.064 211.771 -10.573
ДХЦЭХ
%
% 18.38% 18.38% 18.38% 16.37% 16.5% 1.88
Технологийн хэрэгцээний ус тн 91900 3168.96 6337.92 3413 8064 1726.08
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 14220

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 11924

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 2-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 35000 1207 2414 66 66
Нүүрсний зарцуулалт тн 35942.745 1239.405 2478.81 1182 2362
Гадагшаа гарсан нүүрс тн