2020 оны 2-р сарын 1-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 2-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 3 3 - 3 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 4 4 - 4 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 604.75 - 26.75 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 17538 604.758 604.758 641.916 641.916 37.158
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 14314 493.586 493.586 535.209 535.209 41.623
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 3224 111.172 111.172 106.707 106.707 -4.465
ДХЦЭХ
%
% 18.38% 18.38% 18.38% 16.62% 16.62% 1.76
Технологийн хэрэгцээний ус тн 91900 3168.96 3168.96 4651 4651 1482.04
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 14220

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 13040

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 2-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 35000 1207 1207
Нүүрсний зарцуулалт тн 35942.745 1239.405 1239.405 1180 1180
Гадагшаа гарсан нүүрс тн