2020 оны 1-р сарын 31-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 1-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 3 3 - 3 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 4 4 - 4 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 644 644 - 26.83 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 19964 644 19964 643.95 20015.154 51.154
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 16422 529.742 16422.002 542.666 16738.528 316.526
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 3542 114.258 3541.998 101.284 3276.626 -265.372
ДХЦЭХ
%
% 17.74% 17.74% 17.74% 15.73% 16.37% 1.37
Технологийн хэрэгцээний ус тн 110000 3548.387 109999.997 11231 107508 -2491.997
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 32675

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 14220

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 1-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 40000 1290.32 39999.92 370.7 15803.3
Нүүрсний зарцуулалт тн 42262.686 1363.3125 42262.6875 4037.8 34258.3
Гадагшаа гарсан нүүрс тн 4.54