2020 оны 1-р сарын 30-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 1-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 3 3 - 3 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 4 4 - 4 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 644 644 - 26.7 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 19964 644 19320 640.818 19371.204 51.204
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 16422 529.742 15892.26 534.769 16195.862 303.602
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 3542 114.258 3427.74 106.049 3175.342 -252.398
ДХЦЭХ
%
% 17.74% 17.74% 17.74% 16.55% 16.39% 1.35
Технологийн хэрэгцээний ус тн 110000 3548.387 106451.61 3742 96277 -10174.61
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 32675

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 17887.1

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 1-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 40000 1290.32 38709.6 1200.6 15432.6
Нүүрсний зарцуулалт тн 42262.686 1363.3125 40899.375 1027 30220.5
Гадагшаа гарсан нүүрс тн 4.54