2020 оны 1-р сарын 29-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 1-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 3 3 - 3 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 4 4 - 4 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 644 644 - 26.83 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 19964 644 18676 643.878 18730.386 54.386
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 16422 529.742 15362.518 538.49 15661.093 298.575
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 3542 114.258 3313.482 105.388 3069.293 -244.189
ДХЦЭХ
%
% 17.74% 17.74% 17.74% 16.37% 16.39% 1.35
Технологийн хэрэгцээний ус тн 110000 3548.387 102903.223 3285 92535 -10368.223
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 32675

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 17713.5

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 1-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 40000 1290.32 37419.28 2055.3 14232
Нүүрсний зарцуулалт тн 42262.686 1363.3125 39536.0625 1091 29193.5
Гадагшаа гарсан нүүрс тн 4.54