2020 оны 1-р сарын 28-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 1-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 3 3 - 3 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 4 4 - 4 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 644 644 - 26.74 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 19964 644 18032 641.844 18086.508 54.508
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 16422 529.742 14832.776 534.395 15122.603 289.827
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 3542 114.258 3199.224 107.449 2963.905 -235.319
ДХЦЭХ
%
% 17.74% 17.74% 17.74% 16.74% 16.39% 1.35
Технологийн хэрэгцээний ус тн 110000 3548.387 99354.836 3090 89250 -10104.836
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 32675

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 16749.2

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 1-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 40000 1290.32 36128.96 1850.8 12176.7
Нүүрсний зарцуулалт тн 42262.686 1363.3125 38172.75 985.5 28102.5
Гадагшаа гарсан нүүрс тн 4.54