2020 оны 1-р сарын 27-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 1-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 3 3 - 3 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 4 4 - 4 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 644 644 - 26.77 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 19964 644 17388 642.384 17444.664 56.664
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 16422 529.742 14303.034 535.79 14588.208 285.174
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 3542 114.258 3084.966 106.594 2856.456 -228.51
ДХЦЭХ
%
% 17.74% 17.74% 17.74% 16.59% 16.37% 1.37
Технологийн хэрэгцээний ус тн 110000 3548.387 95806.449 3114 86160 -9646.449
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 32675

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 15883.9

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 1-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 40000 1290.32 34838.64 1062.4 10325.9
Нүүрсний зарцуулалт тн 42262.686 1363.3125 36809.4375 982 27117
Гадагшаа гарсан нүүрс тн 4.54