2020 оны 1-р сарын 26-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 1-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 3 3 - 3 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 4 4 - 4 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 644 644 - 26.95 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 19964 644 16744 646.704 16802.28 58.28
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 16422 529.742 13773.292 541.853 14052.418 279.126
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 3542 114.258 2970.708 104.851 2749.862 -220.846
ДХЦЭХ
%
% 17.74% 17.74% 17.74% 16.21% 16.37% 1.37
Технологийн хэрэгцээний ус тн 110000 3548.387 92258.062 2949 83046 -9212.062
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 32675

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 15803.5

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 1-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 40000 1290.32 33548.32 1522.6 9263.5
Нүүрсний зарцуулалт тн 42262.686 1363.3125 35446.125 982 26135
Гадагшаа гарсан нүүрс тн 4.54