2020 оны 1-р сарын 25-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 1-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 3 3 - 3 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 4 4 - 4 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 644 644 - 27.03 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 19964 644 16100 648.738 16155.576 55.576
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 16422 529.742 13243.55 543.264 13510.565 267.015
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 3542 114.258 2856.45 105.474 2645.011 -211.439
ДХЦЭХ
%
% 17.74% 17.74% 17.74% 16.26% 16.37% 1.37
Технологийн хэрэгцээний ус тн 110000 3548.387 88709.675 2622 80097 -8612.675
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 32675

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 15262.9

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 1-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 40000 1290.32 32258 1326 7740.9
Нүүрсний зарцуулалт тн 42262.686 1363.3125 34082.8125 981 25153
Гадагшаа гарсан нүүрс тн 4.54