2020 оны 1-р сарын 24-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 1-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 3 3 - 3 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 4 4 - 4 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 644 644 - 27.01 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 19964 644 15456 648.144 15506.838 50.838
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 16422 529.742 12713.808 541.284 12967.301 253.493
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 3542 114.258 2742.192 106.86 2539.537 -202.655
ДХЦЭХ
%
% 17.74% 17.74% 17.74% 16.49% 16.38% 1.36
Технологийн хэрэгцээний ус тн 110000 3548.387 85161.288 2359 77475 -7686.288
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 32675

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 14917.9

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 1-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 40000 1290.32 30967.68 1652.5 6414.9
Нүүрсний зарцуулалт тн 42262.686 1363.3125 32719.5 980 24172
Гадагшаа гарсан нүүрс тн 4.54