2020 оны 1-р сарын 23-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 1-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 3 3 - 3 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 4 4 - 4 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 644 644 - 26.72 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 19964 644 14812 641.304 14858.694 46.694
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 16422 529.742 12184.066 534.123 12426.017 241.951
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 3542 114.258 2627.934 107.181 2432.677 -195.257
ДХЦЭХ
%
% 17.74% 17.74% 17.74% 16.71% 16.37% 1.37
Технологийн хэрэгцээний ус тн 110000 3548.387 81612.901 2625 75116 -6496.901
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 32675

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 14245.4

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 1-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 40000 1290.32 29677.36 4762.4
Нүүрсний зарцуулалт тн 42262.686 1363.3125 31356.1875 982 23192
Гадагшаа гарсан нүүрс тн 4.54 4.54