2020 оны 1-р сарын 22-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 1-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 3 3 - 3 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 4 4 - 4 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 644 644 - 27.04 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 19964 644 14168 648.9 14217.39 49.39
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 16422 529.742 11654.324 543.82 11891.894 237.57
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 3542 114.258 2513.676 105.08 2325.496 -188.18
ДХЦЭХ
%
% 17.74% 17.74% 17.74% 16.19% 16.36% 1.38
Технологийн хэрэгцээний ус тн 110000 3548.387 78064.514 2605 72491 -5573.514
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 32675

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 15227.4

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 1-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 40000 1290.32 28387.04 991.5 4762.4
Нүүрсний зарцуулалт тн 42262.686 1363.3125 29992.875 980 22210
Гадагшаа гарсан нүүрс тн