2020 оны 1-р сарын 21-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 1-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 3 3 - 3 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 4 4 - 4 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 644 644 - 26.7 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 19964 644 13524 640.764 13568.49 44.49
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 16422 529.742 11124.582 536.218 11348.074 223.492
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 3542 114.258 2399.418 104.546 2220.416 -179.002
ДХЦЭХ
%
% 17.74% 17.74% 17.74% 16.32% 16.36% 1.38
Технологийн хэрэгцээний ус тн 110000 3548.387 74516.127 2420 69886 -4630.127
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 32675

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 15215.9

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 1-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 40000 1290.32 27096.72 993 3770.9
Нүүрсний зарцуулалт тн 42262.686 1363.3125 28629.5625 979 21230
Гадагшаа гарсан нүүрс тн