2020 оны 1-р сарын 20-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 1-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 3 3 - 3 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 4 4 - 4 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 644 644 - 26.9 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 19964 644 12880 645.516 12927.726 47.726
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 16422 529.742 10594.84 537.21 10811.856 217.016
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 3542 114.258 2285.16 108.306 2115.87 -169.29
ДХЦЭХ
%
% 17.74% 17.74% 17.74% 16.78% 16.37% 1.37
Технологийн хэрэгцээний ус тн 110000 3548.387 70967.74 2697 67466 -3501.74
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 32675

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 15201.9

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 1-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 40000 1290.32 25806.4 1454.2 2777.9
Нүүрсний зарцуулалт тн 42262.686 1363.3125 27266.25 981 20251
Гадагшаа гарсан нүүрс тн