2018 оны 7-р сарын 3-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 7-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 1 1 - - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 2 2 - 2 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 12 12 - 12 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 8928 288 864 289.404 865.89 1.89
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 7168 232 696 234.958 698.764 2.764
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 1760 56 168 54.446 167.126 -0.874
ДХЦЭХ
%
% 19.71% 19.44% 19.44% 18.81% 19.3% 0.14
Технологийн хэрэгцээний ус тн 80000 2581 7743 2659 12473 4730
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 15646

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 14171

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 7-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 10000 455 1365
Нүүрсний зарцуулалт тн 14929.3 482 1446 493 1475
Гадагшаа гарсан нүүрс тн