2018 оны 7-р сарын 12-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 7-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 1 1 - 1 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 2 2 - 2 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 12 12 - 12 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 8928 288 3456 286.758 3464.676 8.676
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 7168 232 2784 230.501 2795.527 11.527
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 1760 56 672 56.257 669.149 -2.851
ДХЦЭХ
%
% 19.71% 19.44% 19.44% 19.62% 19.31% 0.13
Технологийн хэрэгцээний ус тн 80000 2581 30972 2280 35813 4841
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 15646

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 13041

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 7-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 10000 455 5460 390 3350
Нүүрсний зарцуулалт тн 14929.3 482 5784 501 5955
Гадагшаа гарсан нүүрс тн