2018 оны 7-р сарын 11-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 7-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 1 1 - - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 2 2 - 2 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 12 12 - 12 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 8928 288 3168 287.604 3177.918 9.918
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 7168 232 2552 232.045 2565.026 13.026
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 1760 56 616 55.559 612.892 -3.108
ДХЦЭХ
%
% 19.71% 19.44% 19.44% 19.32% 19.29% 0.15
Технологийн хэрэгцээний ус тн 80000 2581 28391 2454 33533 5142
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 15646

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 13152

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 7-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 10000 455 5005 195 2960
Нүүрсний зарцуулалт тн 14929.3 482 5302 500 5454
Гадагшаа гарсан нүүрс тн