2018 оны 7-р сарын 10-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 7-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 1 1 - 1 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 2 2 - 2 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 12 12 - 12 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 8928 288 2880 290.214 2890.314 10.314
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 7168 232 2320 234.896 2332.981 12.981
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 1760 56 560 55.318 557.333 -2.667
ДХЦЭХ
%
% 19.71% 19.44% 19.44% 19.06% 19.28% 0.16
Технологийн хэрэгцээний ус тн 80000 2581 25810 2546 31079 5269
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 15646

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 13457

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 7-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 10000 455 4550 2765
Нүүрсний зарцуулалт тн 14929.3 482 4820 498 4954
Гадагшаа гарсан нүүрс тн