2018 оны 7-р сарын 9-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 7-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 1 1 - 1 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 2 2 - 2 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 12 12 - 12 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 8928 288 2592 288.882 2600.1 8.1
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 7168 232 2088 233.438 2098.085 10.085
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 1760 56 504 55.444 502.015 -1.985
ДХЦЭХ
%
% 19.71% 19.44% 19.44% 19.19% 19.31% 0.13
Технологийн хэрэгцээний ус тн 80000 2581 23229 2864 28533 5304
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 15646

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 13955

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 7-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 10000 455 4095 390 2765
Нүүрсний зарцуулалт тн 14929.3 482 4338 498 4456
Гадагшаа гарсан нүүрс тн