2018 оны 7-р сарын 8-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 7-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 1 1 - 1 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 2 2 - 2 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 12 12 - 12 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 8928 288 2304 289.602 2311.218 7.218
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 7168 232 1856 235.147 1864.647 8.647
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 1760 56 448 54.455 446.571 -1.429
ДХЦЭХ
%
% 19.71% 19.44% 19.44% 18.8% 19.32% 0.12
Технологийн хэрэгцээний ус тн 80000 2581 20648 2401 25669 5021
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 15646

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 14063

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 7-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 10000 455 3640 462 2375
Нүүрсний зарцуулалт тн 14929.3 482 3856 495 3958
Гадагшаа гарсан нүүрс тн