2018 оны 7-р сарын 7-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 7-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 1 1 - 1 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 2 2 - 2 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 12 12 - 12 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 8928 288 2016 289.188 2021.616 5.616
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 7168 232 1624 233.018 1629.5 5.5
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 1760 56 392 56.17 392.116 0.116
ДХЦЭХ
%
% 19.71% 19.44% 19.44% 19.42% 19.4% 0.040000000000003
Технологийн хэрэгцээний ус тн 80000 2581 18067 2586 23268 5201
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 15646

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 14096

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 7-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 10000 455 3185 65 1913
Нүүрсний зарцуулалт тн 14929.3 482 3374 496 3463
Гадагшаа гарсан нүүрс тн