2018 оны 7-р сарын 6-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 7-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 1 1 - 1 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 2 2 - 2 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 12 12 - 12 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 8928 288 1728 288.936 1732.428 4.428
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 7168 232 1392 233.047 1396.482 4.482
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 1760 56 336 55.889 335.946 -0.054
ДХЦЭХ
%
% 19.71% 19.44% 19.44% 19.34% 19.39% 0.050000000000001
Технологийн хэрэгцээний ус тн 80000 2581 15486 1382 20682 5196
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 15646

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 14527

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 7-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 10000 455 2730 1320 1848
Нүүрсний зарцуулалт тн 14929.3 482 2892 497 2967
Гадагшаа гарсан нүүрс тн