2018 оны 7-р сарын 5-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 7-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 1 1 - - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 2 2 - 2 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 12 12 - 12 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 8928 288 1440 289.44 1443.492 3.492
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 7168 232 1160 233.464 1163.435 3.435
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 1760 56 280 55.976 280.057 0.057
ДХЦЭХ
%
% 19.71% 19.44% 19.44% 19.34% 19.4% 0.040000000000003
Технологийн хэрэгцээний ус тн 80000 2581 12905 3902 19300 6395
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 15646

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 13704

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 7-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 10000 455 2275 528 528
Нүүрсний зарцуулалт тн 14929.3 482 2410 498 2470
Гадагшаа гарсан нүүрс тн