2018 оны 7-р сарын 2-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 7-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 1 1 - 1 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 2 2 - 2 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 12 12 - 12 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 8928 288 576 285.642 576.486 0.486
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 7168 232 464 228.894 463.806 -0.194
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 1760 56 112 56.748 112.68 0.68
ДХЦЭХ
%
% 19.71% 19.44% 19.44% 19.87% 19.55% -0.11
Технологийн хэрэгцээний ус тн 80000 2581 5162 2702 9814 4652
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 15646

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 14664

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 7-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 10000 455 910
Нүүрсний зарцуулалт тн 14929.3 482 964 491 982
Гадагшаа гарсан нүүрс тн