2018 оны 7-р сарын 4-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 7-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 1 1 - 1 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 2 2 - 2 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 12 12 - 12 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 8928 288 1152 288.162 1154.052 2.052
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 7168 232 928 231.207 929.971 1.971
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 1760 56 224 56.955 224.081 0.081
ДХЦЭХ
%
% 19.71% 19.44% 19.44% 19.76% 19.42% 0.02
Технологийн хэрэгцээний ус тн 80000 2581 10324 2925 15398 5074
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 15646

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 13674

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 7-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 10000 455 1820
Нүүрсний зарцуулалт тн 14929.3 482 1928 497 1972
Гадагшаа гарсан нүүрс тн