2018 оны 7-р сарын 1-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 7-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 1 1 - 1 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 2 2 - 2 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 12 12 - 12 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 8928 288 288 290.844 290.844 2.844
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 7168 232 232 234.912 234.912 2.912
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 1760 56 56 55.932 55.932 -0.068
ДХЦЭХ
%
% 19.71% 19.44% 19.44% 19.23% 19.23% 0.21
Технологийн хэрэгцээний ус тн 80000 2581 2581 7112 7112 4531
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 15646

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 15155

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 7-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 10000 455 455
Нүүрсний зарцуулалт тн 14929.3 482 482 491 491
Гадагшаа гарсан нүүрс тн