2018 оны 6-р сарын 28-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 6-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 1 - 1 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 2 - 2 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 12 - 12 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 8640 288 8064 289.082 8077.41 13.41
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 6988 233 6524 241.086 6579.8404 55.8404
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 1652 55 1540 47.996 1497.5696 -42.4304
ДХЦЭХ
%
% 19.12% 19.1% 19.1% 16.6% 18.54% 0.56
Технологийн хэрэгцээний ус тн 82700 4217 88374 0.56
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо 1 - 2 -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо 1 - 1 -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо 1 - 1 -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 16242

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 9810.9

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 6-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 15000 7011.9 7011.9
Нүүрсний зарцуулалт тн 14575 11066 13443
Гадагшаа гарсан нүүрс тн