2018 оны 6-р сарын 4-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 6-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 1 - 1 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 2 - 2 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 12 - 12 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 8640 288 1152 278.224 1149.82 -2.18
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 6988 233 932 223.416 939.4444 7.4444
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 1652 55 220 54.808 210.3756 -9.6244
ДХЦЭХ
%
% 19.12% 19.1% 19.1% 19.7% 18.3% 0.8
Технологийн хэрэгцээний ус тн 82700 2374 11430 0.8
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо 1 - 1 1 -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо 1 - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо 1 - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 16242

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 14347

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 6-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 15000
Нүүрсний зарцуулалт тн 14575 478 1895
Гадагшаа гарсан нүүрс тн