2018 оны 6-р сарын 30-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 6-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 1 - 1 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 2 - 2 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 12 - 12 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 8640 288 8640 284.778 8652.762 12.762
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 6988 233 6990 229.87 7045.7324 55.7324
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 1652 55 1650 54.908 1607.0296 -42.9704
ДХЦЭХ
%
% 19.12% 19.1% 19.1% 19.28% 18.57% 0.53
Технологийн хэрэгцээний ус тн 82700 88374 0.53
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо 1 - 2 -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо 1 - 1 -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо 1 - 1 -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 16242

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 10865.05

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 6-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 15000 579.7 9037.05
Нүүрсний зарцуулалт тн 14575 485 14414
Гадагшаа гарсан нүүрс тн